Περιήγηση: Millennium Films

Επικαιρότητα
Επιστολή της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ για τα κινηματογραφικά γυρίσματα της ταινίας “The Enforcer” στην Θεσσαλονίκη

Σε επι­στο­λή της για τα κινη­μα­το­γρα­φι­κά γυρί­σμα­τα της ται­νί­ας με τίτλο “The Enforcer” στην Θεσ­σα­λο­νί­κη, στην οποία πρω­τα­γω­νι­στεί ο διάσημος…