Περιήγηση: My Health

Επικαιρότητα
Ψηφιακός φάκελος υγείας «στην υπηρεσία του πολίτη» αλλά και των περικοπών…

Με τυμπα­νο­κρου­σί­ες παρου­σιά­στη­κε από τον πρω­θυ­πουρ­γό, Κυρ. Μητσο­τά­κη, η εφαρ­μο­γή «My Health», η οποία θα προ­σφέ­ρει ηλε­κτρο­νι­κή πρό­σβα­ση στη συνταγογράφηση…