Περιήγηση: myschool

Παιδεία
Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους θα δέχονται γονείς και κηδεμόνες τη βαθμολογία των μαθητών

Στο ηλε­κτρο­νι­κό ταχυ­δρο­μείο τους θα δέχο­νται γονείς και κηδε­μό­νες τη βαθ­μο­λο­γία των μαθη­τών και των μαθη­τριών, αφού πλέ­ον δίνε­ται η…