Περιήγηση: NATO KILLERS GO HOME

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Αιφνιδιαστική κινητοποίηση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο λιμάνι κατά των ΝΑΤΟικών δυνάμεων (VIDEO)

Με μια αιφ­νι­δια­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα, οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στο Λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, δια­μή­νυ­σαν την…

Επικαιρότητα
Επιτροπή Αγώνα εναντία στη Συμφωνία για τις Βάσεις: Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ με αίτημα καμία εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ (ΦΩΤΟ)

Με βασι­κό αίτη­μα να μην υπάρ­ξει καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο, να μη δοθεί καμία διευ­κό­λυν­ση στους ιμπε­ρια­λι­στές και…

Επικαιρότητα
Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, η παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς

Η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις διορ­γα­νώ­νει παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, σήμε­ρα 21 Φλε­βά­ρη ‑στις…

Επικαιρότητα
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΕΕ — ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, τους ανταγωνισμούς και τις επεμβάσεις σε βάρος των λαών

Η καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση, που επι­τα­χύν­θη­κε με την παν­δη­μία, δυνά­μω­σε τις τάσεις για αλλα­γές στον συσχε­τι­σμό δυνά­με­ων μετα­ξύ καπι­τα­λι­στι­κών χωρών και…