Περιήγηση: NATO - OTAN

Επικαιρότητα
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΕΕ — ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, τους ανταγωνισμούς και τις επεμβάσεις σε βάρος των λαών

Η καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση, που επι­τα­χύν­θη­κε με την παν­δη­μία, δυνά­μω­σε τις τάσεις για αλλα­γές στον συσχε­τι­σμό δυνά­με­ων μετα­ξύ καπι­τα­λι­στι­κών χωρών και…

Διεθνή
Τύμπανα πολέμου: εντείνεται η στρατιωτική κινητικότητα γύρω από την Ουκρανία (Φωτο, Video)

Έκτα­κτη τηλε­διά­σκε­ψη σήμε­ρα από τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών και Άμυ­νας του ΝΑΤΟ Με όλους τους τρό­πους, με απει­λές, «προει­δο­ποι­ή­σεις», στρα­τιω­τι­κές προετοιμασίες…

Επικαιρότητα
«Καραβιές» κινδύνων

Χιλιά­δες Αμε­ρι­κα­νοί και Βρε­τα­νοί στρα­τιώ­τες, δυνά­μεις «μπα­ρου­το­κα­πνι­σμέ­νες» σε όλα τα πεδία των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων τα τελευ­ταία χρό­νια, εκα­το­ντά­δες οχή­μα­τα και…