Περιήγηση: NKPJ

Διεθνή
Βελιγράδι: Φασίστες βανδάλισαν τα γραφεία του Νέου Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας

Τον βαν­δα­λι­σμό των γρα­φεί­ων του στο Βελι­γρά­δι καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γιου­γκο­σλα­βί­ας (NKPJ). Σύμ­φω­να με την…