Περιήγηση: Novartis

Κοινωνία
Συνελήφθη προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης Novartis για απάτες

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται επι­χεί­ρη­ση του Τμή­μα­τος Προ­στα­σί­ας Περιου­σια­κών Δικαιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής για την εξάρ­θρω­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, που εξαπατούσε…

Διεθνή
Σκάνδαλο Novartis: Σαν να μην έγινε τίποτα «έκλεισε» με εξωδικαστικό συμβιβασμό στις ΗΠΑ

Σαν να μην έγι­νε τίπο­τα στο σκάν­δα­λο «Novartis» που με ένα χρη­μα­τι­κό πρό­στι­μο «έκλει­σε» ως υπό­θε­ση στις ΗΠΑ με ένα εξω­δι­κα­στι­κό συμ­βι­βα­σμό όπως συνηθίζεται…

Επικαιρότητα
Εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ η «Αικατερίνη Κελέση» — Δευτέρα βράδυ η κατάθεσή της

Στη ΓΑΔΑ εμφα­νί­στη­κε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του η προ­στα­τευό­με­νη μάρ­τυ­ρας της υπό­θε­σης Novartis «Αικα­τε­ρί­νη Κελέ­ση». Το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας, στις…

Επικαιρότητα
Άφαντος και ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας — Η θέση του ΚΚΕ

Σε παρω­δία έχει μετα­τρα­πεί η Προ­α­να­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή που διε­ρευ­νά το ρόλο του πρώ­ην ανα­πλη­ρω­τή Δικαιο­σύ­νης, Δ. Παπαγ­γε­λό­που­λου, στην υπό­θε­ση «Novartis».…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Οι βαθύτερες αιτίες των σκανδάλων στο χώρο του φαρμάκου, βρίσκονται στο ότι αυτό είναι ιδιοκτησία ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του στη βου­λή σχε­τι­κά με την συγκρό­τη­ση προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής για…