Περιήγηση: NSU

Κοινωνία
ΔΙΚΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ — ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: Ενδιαφέρουσες ομοιότητες ανάμεσα στις υποθέσεις

Η συστη­μι­κή σχέ­ση μετα­ξύ κρα­τι­κών μηχα­νι­σμών — νεο­να­ζί στη Γερ­μα­νία, ο ρόλος διω­κτι­κών αρχών και κρα­τι­κών υπαλ­λή­λων στην υπό­θε­ση δίκης…

Διεθνή
Γερμανία: 25.000 άτομα σε λίστα εξόντωσης από ακροδεξιούς

Tην ύπαρ­ξη λίστας που καταρ­τί­στη­κε από ακρο­δε­ξιούς εξτρε­μι­στές και περιέ­χει τα ονό­μα­τα 25.000 προ­σώ­πων που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται εχθροί της άκρας δεξιάς απο­κά­λυ­ψαν οι έρευνες…

Διεθνή
Γερμανία- δίκη NSU: Η νεοναζίστρια Μπεάτε Τσέπε καταδικάστηκε σε ισόβια για τον φόνο δέκα ανθρώπων

Σε ισό­βια κάθειρ­ξη κατα­δί­κα­σε ομο­σπον­δια­κό δικα­στή­ριο της Γερ­μα­νί­ας τη Μπε­ά­τε Τσέ­πε, μονα­δι­κή επι­ζή­σα­σα μιας νεο­να­ζι­στι­κής ομά­δας που διέ­πρα­ξε δέκα φόνους…