Περιήγηση: Panos Alepliotis

Διεθνή
Σουηδία: Δημοπρατούν τα Σχολεία μαζί με τα κτήρια, τους μαθητές και τους δασκάλους στους Επιχειρηματίες

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Σχο­λι­κή ‘ελεύ­θε­ρη’ αγο­ρά στη Σου­η­δία συμπλή­ρω­σε ήδη 25 χρό­νια και έχει καθο­ρι­στι­κές συνέ­πειες για το…

Ιστορία
Τα “παιδιά του Χίτλερ”

 Επι­μέ­λεια: Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η εγκλη­μα­τι­κή παρά­νοια του φασι­σμού με θύμα­τα μικρά παι­διά. Ο διε­στραμ­μέ­νος αρχη­γός των Ες Ες Χάιν­ριχ Χίμ­λερ εμπνεύστηκε…

Ατέχνως
Σουηδία: θεματοφύλακας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πλην των περιπτώσεων που απειλούνται τα συμφέροντα των μονοπωλίων…

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Από το 1989 αρνεί­ται η Σου­η­δία, βρί­σκο­ντας συνε­χώς αιτιο­λο­γί­ες καθυ­στέ­ρη­σης, να επι­κυ­ρώ­σει την Συν­θή­κη ILO 169 για…

Διεθνή
Μιγκέλ Ντίας Κανέλ: “Ο Κόσμος έχει λάβει το λάθος μήνυμα, αν νομίζει πως η Επανάσταση τελειώνει επειδή “φεύγουν” οι παλιοί αντάρτες”.

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η πρώ­τη ομι­λία του νέου Προ­έ­δρου της Κού­βας, Ντί­ας Κανέλ, μετά την εκλο­γή του το πρωί της Πέμπτης…

Ταξιδεύοντας
Τα παιδιά της Κούβας έχουν δώρα και αγάπη κάθε μέρα και όχι μόνο το Πάσχα

  Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //   –Αυτή την επο­χή που, ας είναι Πάσχα, σχε­δόν κάθε μέρα δια­βά­ζου­με πως παι­διά δολο­φο­νού­νται, κακο­ποιού­νται, βομ­βαρ­δί­ζο­νται, διώ­κο­νται, φυλα­κί­ζο­νται, πεινάνε…