Περιήγηση: Pfizer

Προτεινόμενο
Covid-19: Το πρόβλημα με το χάπι της Pfizer, σύμφωνα με τη Merck που αντιμετωπίζει ανησυχίες για το δικό της χάπι

 Επι­φυ­λά­ξεις εξέ­φρα­σε ανοι­χτά ένα διευ­θυ­ντι­κό στέ­λε­χος της φαρ­μα­κευ­τι­κής εται­ρεί­ας Merck, η οποία έχει ανα­πτύ­ξει το πρώ­το αντι­ι­κό χάπι κατά του…

Κοινωνία
Ο αγαπημένος ανορθολογιστών και αντιεμβολιαστών Δ. Κούβελας είναι πλήρως εμβολιασμένος (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο «αγα­πη­μέ­νος» καθη­γη­τής των αντιεμ­βο­λια­στών, ανορ­θο­λο­γι­στών και ψεκα­σμέ­νων, ο Δημή­τρης Κού­βε­λας έχει εμβο­λια­στεί και με τις δύο δόσεις του σκευά­σμα­τος της Pfizer!!! Συγκε­κρι­μέ­να, ο…