Περιήγηση: PHYLAX

Εικαστικές Τέχνες
Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών καταδικάζει απερίφραστα το βανδαλισμό του γλυπτού στην παραλία του Π. Φαλήρου

Το ΔΣ του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος (ΕΕΤΕ) κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα το βαν­δα­λι­σμό (σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία του δημάρ­χου Διο­νύ­ση Χατζηδάκη)…