Περιήγηση: Politico

Επικαιρότητα
#QatarGate: Διαψεύδει εμπλοκή του στο σκάνδαλο διαφθοράς της ΕΕ ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Για εμπλο­κή του αντι­πρό­ε­δρου της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Μαρ­γα­ρί­τη Σχοι­νά ανέ­φε­ρε δημο­σί­ευ­μα του «Politico», ενώ σύμ­βου­λός του το διέ­ψευ­σε.  Το «Politico»…

Επικαιρότητα
Σκάνδαλο υποκλοπών- Δημοσίευμα «Politico»: ΕΛΚ και Καϊλή μπλοκάρουν τη διερεύνησή του από επιτροπή της ΕΕ

Η ενδο­α­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση για το σκάν­δα­λο των υπο­κλο­πών στην χώρα μας έχει πάρει… πανευ­ρω­παϊ­κές δια­στά­σεις, με εμπλο­κή και της Ευρωπαϊκής…