Περιήγηση: Portway

Ματιές στην Επικαιρότητα
Παντού ίδιες πρακτικές απεργοσπασίας

Εργα­ζό­με­νοι της εται­ρεί­ας Portway, η οποία παρέ­χει υπη­ρε­σί­ες εξυ­πη­ρέ­τη­σης εδά­φους σε εθνι­κά αερο­δρό­μια της Πορ­το­γα­λί­ας, άρχι­σαν χθες τρι­ή­με­ρη απερ­γία στα αεροδρόμια…