Περιήγηση: Premio Nobel de la Paz para las brigadas médicas cubanas Henry Reeve 2021

Επικαιρότητα
Βραβείο Νόμπελ στην κουβανική ιατρική ταξιαρχία Henry Reeve: Νόμπελ ΝΑΙ — εμπάργκο ΟΧΙ!

Στις 14-Οκτ-2020, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το Δεύ­τε­ρο Δια­δι­κτυα­κό Σεμι­νά­ριο της Εκστρα­τεί­ας Unblock_Cuba_2020 (στα­μα­τή­στε το εμπάρ­γκο της Κού­βας), που φιλο­ξέ­νη­σε το ICAP Instituto…

Ανακοινώσεις
ΠΣΟ: Να απονεμηθεί το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2021 στη Διεθνή Υγειονομική Ταξιαρχία «Henry Reeve» της Κούβας

Ανοι­χτή επι­στο­λή της γραμ­μα­τεί­ας της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας προς τα μέλη, τους φίλους μας και τους εργα­ζό­με­νους ολό­κλη­ρου του κόσμου:…