Περιήγηση: Premio Nobel de la Paz para las brigadas médicas cubanas Henry Reeve

Επικαιρότητα
Απλά …Κούβα

Είναι προ­νό­μιο του νησιού της επα­νά­στα­σης ‑όχι τυχαία, να κερ­δί­ζει καθη­με­ρι­νά διε­θνή ΜΜΕ, λόγω μιας αλή­θειας αντά­ξιας της μεγά­λη σημασίας…

Επικαιρότητα
Επικυρώθηκε και η Κυπριακή πρόταση για Νόμπελ στην μπριγάδα της Κούβας “Henry Reeve”

Ο Σωτή­ρης Θεο­χα­ρί­δης μέλος της συντο­νι­στι­κής (τιμη­τι­κής) επι­τρο­πής των 600 προ­σω­πι­κο­τή­των της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ για το NΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ 2021 ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ…