Περιήγηση: PSUV

Διεθνή
Βενεζουέλα: Κλιμακώνεται το κυβερνητικό σχέδιο ανοιχτής επέμβασης ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα

Κλι­μα­κώ­νε­ται το σχέ­διο ανοι­χτής επέμ­βα­σης ενά­ντια στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PCV) με οργα­νω­τή το κυβερ­νη­τι­κό σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Ενιαίο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Βενεζουέλας…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Κλιμακώνεται η οργανωμένη κυβερνητική επίθεση εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος

Την κλι­μά­κω­ση της οργα­νω­μέ­νης επι­χεί­ρη­σης της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας και του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος PSUV ενα­ντί­ον του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενεζουέλας…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: Καταγγέλλει ενορχηστρωμένη προβοκάτσια από το κυβερνών κόμμα Μαδούρο

Το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (PCV) και οι περι­φε­ρεια­κές οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος καταγ­γέλ­λουν την ενορ­χη­στρω­μέ­νη επί­θε­ση που έστη­σε το κυβερ­νών σοσιαλδημοκρατικό…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Έδιωξαν με τις κλωτσιές τον πραξικοπηματία Χ. Γκουαϊδό από εστιατόριο (VIDEO)

Την… «αγά­πη» του λαού της Βενε­ζου­έ­λας ένιω­σε ο επί­δο­ξος πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας-μαριο­νέ­τα των ΗΠΑ Χουάν Γκουαϊ­δό κατά την διάρ­κεια περιο­δεί­ας του στην…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: Ενάντια στην σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και τη δεξιά αντιπολίτευση με φόντο τις εκλογές του 2024

Στην δημιουρ­γία ενός πλα­τιού, εργα­το-αγρο­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος που θα απο­τε­λέ­σει την εναλ­λα­κτι­κή στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024 στο­χεύ­ει το Κομμουνιστικό…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: «Η κυβέρνηση Μαδούρο δεν είναι σοσιαλιστική — Ουδέποτε υπήρξε σοσιαλισμός στη χώρα»

Μια εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρου­σα συνέ­ντευ­ξη παρα­χώ­ρη­σε πρό­σφα­τα στο περιο­δι­κό «Contrapunto» το μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (PCV)…

Διεθνή
Βενεζουέλα — Τοπικές εκλογές: Επικράτηση του κυβερνώντος κόμματος — Νέες καταγγελίες από το ΚΚ Βενεζουέλας

Το κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Ενο­ποι­η­μέ­νο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PSUV) του Ν. Μαδού­ρο και ο εκλο­γι­κός του συνα­σπι­σμός, Μεγά­λος Πατριω­τι­κός Πόλος, ήταν οι νικη­τές των περιφερειακών…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Αντικομμουνιστικό παραλήρημα από κυβερνητικό βουλευτή στην Εθνοσυνέλευση

Το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα βου­λευ­τή του κυβερ­νώ­ντος Ενω­μέ­νου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος (PSUV) καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση του το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας. Πιο…

Διεθνή
Όσκαρ Φιγκέρα: «Μια νέα συμμαχία ελίτ έχει δημιουργηθεί στη Βενεζουέλα»

Οι υπο­στη­ρι­κτές του Νικο­λάς Μαδού­ρο τον έχουν χαρα­κτη­ρί­σει «προ­δό­τη», «μεν­σε­βί­κο», «διχα­στι­κό» … Όχι, δεν πρό­κει­ται για κάποιον ακρο­δε­ξιό πολι­τι­κό η…