Περιήγηση: Rafale

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Ο κίνδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα προέρχεται από τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ

Οι στρα­τιω­τι­κοί εξο­πλι­σμοί των φρε­γα­τών και των αερο­σκα­φών «Rafale» δεν εντάσ­σο­νται στην υπό­θε­ση της άμυ­νας και ασφά­λειας των συνό­ρων της…

Επικαιρότητα
Ευτυχισμένο το 1968…

Σε μια περί­ο­δο που η παν­δη­μία καλ­πά­ζει, το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας παρα­μέ­νει αθω­ρά­κι­στο και υπο­χρη­μα­το­δο­τη­μέ­νο, ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται εκτός ΜΕΘ, σχολεία,…