Περιήγηση: Real

Επικαιρότητα
Ελληνοφρένεια: «Διεκόπη η συνεργασία μας με τον Real» — Το ραδιόφωνο θα είναι άγευστο και άτολμο αν λείψει ο δηκτικός της λόγος

«‪Αγα­πη­τό κοι­νό σας ανα­κοι­νώ­νου­με ότι η συνερ­γα­σία μας με τον Real διε­κό­πη. Ευχα­ρι­στού­με από καρ­διάς τους συνα­δέλ­φους δημο­σιο­γρά­φους & ηχολήπτες…