Περιήγηση: Reuters

Ιστορία
Επιχορηγούμενη αντισοβιετική προπαγάνδα — Η Βρετανία χρηματοδοτούσε μυστικά το Reuters το 1960–70

Απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να κυβερ­νη­τι­κά έγγρα­φα στη Βρε­τα­νία απο­κα­λύ­πτουν πως η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση χρη­μα­το­δο­τού­σε μυστι­κά το πρα­κτο­ρείο Reuters τις δεκα­ε­τί­ες του 1960 και…