Περιήγηση: Richard Wright

Ποίηση
Αφροαμερικάνικη ποίηση της αντίστασης και της νοσταλγίας: οι ποιητές Arna Bontemps, Waring Cuney, Richard Wright  και Jacques Romain

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Στο δεύ­τε­ρο μέρος του αφιε­ρώ­μα­τος στην αφρο­α­με­ρι­κά­νι­κη ποί­η­ση ή στην ποί­η­ση των μαύ­ρων της Αμερικής…