Περιήγηση: Samsung

Απόψεις
Της… Κορέας

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Οι ΗΠΑ είναι η μεγά­λη… δημο­κρα­τι­κή χώρα που δια­φε­ντεύ­ει τον πλα­νή­τη. Καλή χώρα! Μέχρι που ξαλαφρώνει…