Περιήγηση: SEAT

Ματιές στην Επικαιρότητα
Δημοψήφισμα Καταλονία: Τι κρύβεται πίσω από την αντιπαράθεση στην Καταλονία;

Δημο­ψή­φι­σμα Κατα­λο­νία: Η όλη κλι­μά­κω­ση της ενδο­α­στι­κής σύγκρου­σης με το αίτη­μα ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­σης της Κατα­λο­νί­ας, που προ­ω­θούν ισχυ­ρά καπι­τα­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, κατα­φέρ­νει να…