Περιήγηση: self test

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Τα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο για τη διενέργεια των εξετάσεων

To υγειο­νο­μι­κό πρω­τό­κολ­λο βάσει του οποί­ου θα διε­ξα­χθούν οι Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις συζη­τή­θη­κε στην Επι­τρο­πή των Ειδι­κών Επι­στη­μό­νων, με τη συμμετοχή…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Αυτόφωρο ζητάει o εισαγγελέας για όσους καλούν με αναρτήσεις να μην εφαρμόζεται το μέτρο του self test

Να τηρεί­ται η αυτό­φω­ρη δια­δι­κα­σία και να σχη­μα­τί­ζε­ται δικο­γρα­φία για διέ­γερ­ση σε ανυ­πα­κοή στις περι­πτώ­σεις που χρή­στες του Δια­δι­κτύ­ου καλούν,…

Κοινωνία
Υποχρεωτικά τα self test σε λιανεμπόριο, εστίαση, κομμωτήρια, μεταφορές και κλάδους του δημοσίου

Την επέ­κτα­ση των self-tests στο λια­νε­μπό­ριο (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων σού­περ μάρ­κετ και κατα­στη­μά­των πώλη­σης τρο­φί­μων και ποτών), εστί­α­ση, μετα­φο­ρές, υπη­ρε­σί­ες καθα­ρι­σμού, κουρεία,…