Περιήγηση: selfies

Εκδηλώσεις
“Τραβούν” και οι φωτογράφοι selfies; Πάνω απο 200 “Selfimages”, επαγγελματιών και μη, εκτίθενται στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Στην αρχή ήταν οι …ζωγρά­φοι με τις αυτο­προ­σω­πο­γρα­φί­ες. Μετά ήρθαν οι φωτο­γρά­φοι. Οι καλ­λι­τέ­χνες δημιουρ­γούν τη δική τους εικό­να εδώ…