Περιήγηση: Semi Soilemez

Πολιτισμός
Για όσους δεν κατάφεραν να επισκεφτούν την έκθεση «Άνθρωποι Χρώμα Σίδερο» (ΒΙΝΤΕΟ)

Η έκθε­ση Άνθρω­ποι Χρώ­μα Σίδε­ρο που διορ­γα­νώ­νει η κίνη­ση Εικα­στι­κών Καλ­λι­τε­χνών «Πέρα­σμα» (υπο­στή­ρι­ξη και στή­ρι­ξη από εργα­τι­κά σωμα­τεία και κοινωνικούς…