Περιήγηση: shelf cloud

Κοινωνία
Απρόβλεπτη η ισχυρή καταιγίδα στην Αττική, συνοδεύτηκε και από ένα εντυπωσιακό σύννεφο (ΦΩΤΟ)

Η ισχυ­ρή καται­γί­δα που έπλη­ξε την Αττι­κή σήμε­ρα το από­γευ­μα, ήταν τελεί­ως απρό­βλε­πτη, καθώς τα πρω­ι­νά προ­γνω­στι­κά στοι­χεία δεν έδιναν…