Περιήγηση: sms

Προτεινόμενο
Με μπαλώματα και νέους περιορισμούς αντιμετωπίζει κυβέρνηση την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» — Αλλαγές στα sms

Δεν απέ­δω­σαν τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα και προ­χω­ρά σε νέα η κυβέρ­νη­ση προ­κει­μέ­νου να ανα­χαι­τί­σει την παν­δη­μία η οποία δημιουρ­γεί κατάσταση…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Οι «Μαγκιές» και το SMS — Το επόμενο SMS θα είναι για τους αγώνες (που δεν αναβάλλονται)…

Σχο­λιά­ζει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ // Ντε­λί­ριο απο­πνέ­ουν τα «Εμπι­στευ­τι­κά» του Γιάν­νη Πρε­ντέ­ρη στα «Νέα» (18.11.2020) για το σπά­σι­μο των μού­τρων της κυβέρνησης…

Επικαιρότητα
Έκλεψαν 18.530 ευρώ από πολίτη στην Πιερία με μήνυμα στο κινητό

Η Γενι­κή Περι­φε­ρεια­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, καλεί τους πολί­τες με ανα­κοί­νω­σή της, να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί στα μηνύ­μα­τα που…

Επικαιρότητα
Χιλιάδες μετανάστες στα σύνορα — Μαζική αποστολή sms από την κυβέρνηση

Περί­που 13.000 πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες έχουν συγκε­ντρω­θεί κατά μήκος των συνό­ρων Τουρ­κί­ας — Ελλά­δας, εγκλω­βι­σμέ­νοι στην ενδο­α­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση Τουρκίας -…