Περιήγηση: social media

Κοινωνία
Επιθεώρηση Εργασίας: Θεμιτή και κατοχυρωμένη η άρνηση του εργαζόμενου να εκτεθεί στα social του εργοδότη

Με εγκύ­κλιο του διοι­κη­τή της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας, Γιώρ­γου Τζι­λι­βά­κη, διευ­κρι­νί­ζε­ται το πλαί­σιο έκθε­σης του εργα­ζο­μέ­νου στα ψηφια­κά κοινωνικά…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Κυβέρνηση ΗΠΑ: Απαγορεύουν στους υπαλλήλους τους την χρήση του TikTok

Στο πλαί­σιο των σφο­δρών ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών για την πρω­το­κα­θε­δρία στο διε­θνές καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα βρί­σκε­ται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη ο τεχνο­λο­γι­κός πόλεμος…

Κοινωνία
Ο πόλεμος της προπαγάνδας και η προπαγάνδα του πολέμου — ψηφιακά μέσα, social media και πραγματική ενημέρωση

Απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία του Γρ. Λιο­νή, μέλους της ΚΕ, σε εκδή­λω­ση της ΤΟ Τηλε­πι­κοι­νω­νιών — Πλη­ρο­φο­ρι­κής — Ερευ­νας της…

Κοινωνία
Αρνητές πανδημίας: Οι ιστοσελίδες και οι λογαριασμοί που διαδίδουν fake news

Η Διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος εντό­πι­σε ενο­χο­ποι­η­τι­κά στοι­χεία για 4 ιστο­σε­λί­δες και για 6 λογα­ρια­σμούς σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, όπως…

Επικαιρότητα
Αρνητές εμβολίου: Δικογραφίες για 4 ιστοσελίδες και 6 λογαριασμούς στα social media

Η Διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος εντό­πι­σε ενο­χο­ποι­η­τι­κά στοι­χεία για 4 ιστο­σε­λί­δες και για 6 λογα­ρια­σμούς σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, όπως…