Περιήγηση: Starbucks Workers United

Διεθνή
Βίντεο με τοποθετήσεις συνέδρων κατά το 18ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας

Δεί­τε σε βίντεο του ΠΑΜΕ ορι­σμέ­νες ακό­μη από τις τοπο­θε­τή­σεις που έγι­ναν στο 18ο Συνέ­δριο της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας στη…