Περιήγηση: State Department

Πολιτική
Το State Department διαψεύδει τα περί «διαμεσολάβησης» των ΗΠΑ στις ελληνοτουρκικές διαφορές

Όσο περ­νούν οι μέρες τόσο περισ­σό­τε­ρο δια­ψεύ­δε­ται το κυβερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα, που ακο­λού­θη­σε της επί­σκε­ψης του πρω­θυ­πουρ­γού στην Ουά­σινγ­κτον, περί δήθεν…