Περιήγηση: STUDIO new star art cinema

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
Περιφερειακή Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ: Διοργανώνει συναυλία – αφιέρωμα στο δίσκο «Καπνισμένο Τσουκάλι»

Μεγά­λη συναυ­λία, αφιέ­ρω­μα στον δίσκο «Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι» διορ­γα­νώ­νει η Περι­φε­ρεια­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Αθή­νας της ΚΝΕ. Με αφορ­μή τα 75 χρόνια…

Επικαιρότητα
Στο “Studio” θα προβληθούν όλες οι ταινίες του Εμίρ Κουστουρίτσα

«Οι αλη­θι­νοί καλ­λι­τέ­χνες στέ­κο­νται πάντα στο πλευ­ρό του δίκιου», τόνι­σε ο σκη­νο­θέ­της Εμίρ Κου­στου­ρί­τσα στη χθε­σι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου που έδω­σε στον χώρο του ιστορικού…