Περιήγηση: Sven Olof Joachim Palme

Πρόσωπα
Ούλαφ Πάλμε, από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της σοσιαλδημοκρατίας

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Sven Olof Joachim Palme. Σου­η­δός πολι­τι­κός, ηγέ­της των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών, πρω­θυ­πουρ­γός επί σει­ρά ετών. Διε­θνής προ­σω­πι­κό­τη­τα. Γεν­νή­θη­κε στις 30 Ιανουαρίου…