Περιήγηση: tablets

Παιδεία
Κατόπιν εορτής και όχι σε όλους, δίνει voucher σε μαθητές και φοιτητές για την αγορά εξοπλισμού για την τηλεκπαίδευση

Την παρο­χή κου­πο­νιού (voucher) 200 ευρώ για την αγο­ρά τεχνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού, όπως laptop, tablet κλπ., σε μαθη­τές, σπου­δα­στές και φοιτητές,…

Επιστήμη
Οι πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη φαίνεται να επηρεάζουν τον εγκέφαλο των παιδιών

Ερευ­νη­τές εντό­πι­σαν “δια­φο­ρε­τι­κά μοτί­βα” σε εγκε­φα­λο­γρα­φή­μα­τα που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε παι­διά και τα οποία κατα­γρά­φουν έντο­νη χρή­ση έξυ­πνων συσκευών, tablets και…