Περιήγηση: Taxisnet

Κοινωνία
Μια από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις δέχτηκαν 800 υπηρεσίες του Gov.gr και το TAXISnet

Μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες κυβερ­νο­ε­πι­θέ­σεις δέχτη­καν το πρωί της Παρα­σκευ­ής τα πλη­ρο­φο­ρια­κά συστή­μα­τα του υπουρ­γεί­ου Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης, με επί­κε­ντρο το…