Περιήγηση: The Lancet Infectious Diseases

Επικαιρότητα
Κούβα: Η επιτυχημένη αντιμετώπιση του κορονοϊού στο “Νησί της Επανάστασης”

Με κολα­κευ­τι­κά λόγια ανα­φέ­ρε­ται το βρε­τα­νι­κό επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό Lancet στον τρό­πο που η Κού­βα αντι­με­τώ­πι­σε την παν­δη­μία, παρά το εμπάργκο…