Περιήγηση: TKP

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Συνέντευξη με τον Κεμάλ Οκουγιάν, ΓΓ του ΚΚ Τουρκίας: «Η αλληλεγγύη είναι πιο δυνατή από τον σεισμό» (VIDEO)

Στο πλαί­σιο του οδοι­πο­ρι­κού στην Τουρ­κία, ο δημο­σιο­γρά­φος Δημή­τρης Μαβί­δης συνά­ντη­σε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού «Ναζίμ Χικ­μέτ», τον ΓΓ…

Πολιτική
Κοινή εκδήλωση ΚΚΕ-ΚΚ Τουρκίας: «Να ξεκουμπιστούν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ από την περιοχή μας!»

Με μεγά­λη πολι­τι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή εκδή­λω­ση από τα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Τουρ­κί­ας, τα Άδα­να, ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πρό­γραμ­μα της αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ στη…

Επικαιρότητα
Επίσκεψη του ΚΚΕ στην Τουρκία: Πολύμορφες εκδηλώσεις του ΚΚ Τουρκίας για την κοινή αντιιμπεριαλιστική πάλη των δύο λαών

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ βρί­σκε­ται στην Τουρ­κία από την Τετάρ­τη 11/5, μετά από πρό­σκλη­ση του ΚΚ Τουρ­κί­ας. Η αντι­προ­σω­πεία, απο­τε­λού­με­νη από τους Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος…

Πολιτική
Κ. Οκουγιάν: Οι κομμουνιστές της Ελλάδας και της Τουρκίας αντλούν δύναμη ο ένας από τον άλλο και θα νικήσουν

Στο χαι­ρε­τι­σμό του στη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Σαπ­φούς, στο πλαί­σιο του 30ού Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού Διη­μέ­ρου της ΚΝΕ, ο Κεμάλ Οκουγιάν,…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΚΚ Τουρκίας, με απονομή στον Δημήτρη Κουτσούμπα του Βραβείου Φιλίας «Μουσταφά Σουφί»

Όπως ήδη ανα­φέ­ρα­με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Τουρ­κί­ας (TKP) απο­φά­σι­σε να βρα­βεύ­σει τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κουτσούμπα…

Ανακοινώσεις
13ο Συνέδριο του ΚΚ Τουρκίας: Χαιρετιστήριο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ

Σε χαι­ρε­τι­στή­ριο μήνυ­μά της η ΚΕ του ΚΚΕ προς το 13ο Συνέ­δριο του ΚΚ Τουρ­κί­ας, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται σήμε­ρα 9 Αυγού­στου, σημειώ­νει: «Αγα­πη­τοί σύντρο­φοι, Η ΚΕ του ΚΚΕ απευθύνει…

Διεθνή
ΚΚ Τουρκίας: Καμπάνια για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, κλείσιμο των αμερικανονατοϊκών βάσεων

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Εντεί­νει τον αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό αγώ­να το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP), εγκαι­νιά­ζο­ντας καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών και πλα­τιάς ενη­μέ­ρω­σης του λαού…