Περιήγηση: trafficking

Πολιτική
ΚΟ Ηλιούπολης του ΚΚΕ: Για την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση της 19χρονης

Μια ακό­μα φρι­χτή υπό­θε­ση σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και κακο­ποί­η­σης απο­κα­λύ­φθη­κε τις προη­γού­με­νες μέρες. Αυτή την φορά ήταν μια 19χρονη κοπέ­λα από…