Περιήγηση: Vodafone

Επικαιρότητα
ΕΣΚ ΤΥΦΛΩΝ: Αντιεπιστημονική και επικίνδυνη διαφήμιση που εμφανίζει ένα τυφλό να οδηγεί ποδήλατο

Δια­μαρ­τυ­ρία στους υπεύ­θυ­νους της εται­ρεί­ας Vodafone, έστει­λε η «Ενω­τι­κή Συν­δι­κα­λι­στι­κή Κίνη­ση Τυφλών», με αφορ­μή «μια απα­ρά­δε­κτη δια­φή­μι­ση της εται­ρεί­ας, πέρα…