Περιήγηση: Voucher

Παιδεία
Κατόπιν εορτής και όχι σε όλους, δίνει voucher σε μαθητές και φοιτητές για την αγορά εξοπλισμού για την τηλεκπαίδευση

Την παρο­χή κου­πο­νιού (voucher) 200 ευρώ για την αγο­ρά τεχνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού, όπως laptop, tablet κλπ., σε μαθη­τές, σπου­δα­στές και φοιτητές,…

Κοινωνία
ΚΚΕ: Τα παραμύθια της κυβέρνησης ότι “κανένα παιδί φτωχών ή άνεργων οικογενειών δεν θα μείνει εκτός παιδικού σταθμού” αποκαλύφθηκαν

«Τα παρα­μύ­θια της κυβέρ­νη­σης ότι “κανέ­να παι­δί φτω­χών ή άνερ­γων οικο­γε­νειών δεν θα μεί­νει εκτός παι­δι­κού σταθ­μού” απο­κα­λύ­φθη­καν. Πάνω από…