Περιήγηση: WFTU

Ανακοινώσεις
ΠΣΟ: Να απονεμηθεί το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2021 στη Διεθνή Υγειονομική Ταξιαρχία «Henry Reeve» της Κούβας

Ανοι­χτή επι­στο­λή της γραμ­μα­τεί­ας της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας προς τα μέλη, τους φίλους μας και τους εργα­ζό­με­νους ολό­κλη­ρου του κόσμου:…