Περιήγηση: WIKIPEDIA

Διεθνή
Ρωσία: Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμα σε TikTok, Twitch και Wikipedia για «προπαγάνδα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ» και «fake news»

Η Ρωσία επέ­βα­λε σήμε­ρα πρό­στι­μο στο TikTok επει­δή δεν αφαί­ρε­σε περιε­χό­με­νο που παρα­βιά­ζει τους ρωσι­κούς νόμους για «προ­πα­γάν­δα υπέρ των…

Διεθνή
Πούτιν: Αντικατάσταση της Wikipedia με μία πιο «αξιόπιστη» ρωσική εναλλακτική της

Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν τάχθη­κε σήμε­ρα υπέρ της δημιουρ­γί­ας μιας ρωσι­κής δια­δι­κτυα­κής εγκυ­κλο­παί­δειας, περισ­σό­τε­ρο «αξιό­πι­στης» σε σχέ­ση με τη Wikipedia. «Ανα­φο­ρι­κά…

Διεθνή
Η Ρωσία θα διαθέσει 1,7 δισ. ρούβλια για να δημιουργήσει την δική της Wikipedia

Στα προ­σε­χή τρία χρό­νια η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση προ­γραμ­μα­τί­ζει να δια­θέ­σει κον­δύ­λια 1,7 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου ρου­βλί­ων (24 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ) για την δημιουργία…

Κοινωνία
Τα δημοφιλέστερα λήμματα της ελληνικής Wikipedia το 2018: «Ελλάδα», «Μακεδονία», «Αλέξανδρος ο Μέγας» και ΠΓΔΜ

Η ελλη­νι­κή Βικι­παί­δεια (Wikipedia) δέχτη­κε περισ­σό­τε­ρες από 358,8 εκα­τομ­μύ­ρια επι­σκέ­ψεις το 2018. Τα λήμ­μα­τα «Ελλά­δα», «Μακε­δο­νία», «Αλέ­ξαν­δρος ο Μέγας» και…