Περιήγηση: World Federation of Democratic Youth

Επικαιρότητα
Η “ΠΟΔΝ” Καταδικάζει την ελληνοαμερικανική «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας»

Την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή «Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας» κατα­δι­κά­ζει η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ). Συγκε­κρι­μέ­να ανα­φέ­ρει: «Η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεολαιών…