Περιήγηση: WWF

Κοινωνία
10 μήνες μετά την τραγωδία στο Μάτι με 102 νεκρούς υποβαθμίζεται παραπέρα το εθνικό σύστημα δασοπυροπροστασίας

Επι­κίν­δυ­να κενά και ελλεί­ψεις στο εθνι­κό σύστη­μα δασο­πυ­ρο­προ­στα­σί­ας ‑ενό­ψει καλο­και­ριού, καταγ­γέλ­λει και η WWF. Μετα­ξύ άλλων, η οργά­νω­ση σημειώ­νει ότι…

Κοινωνία
Θαλάσσιοι οργανισμοί και θαλασσοπούλια «καίγονται» και πεθαίνουν από ασφυξία από το μαζούτ στο Σαρωνικό

Θαλάσ­σιοι οργα­νι­σμοί και θαλασ­σο­πού­λια «καί­γο­νται» και πεθαί­νουν από ασφυ­ξία από το μαζούτ, ενώ η χημι­κή σύστα­ση των νερών καθι­στά απαγορευτική…