Περιήγηση: ZANTAC

Υγεία
Ο ΕΟΦ ανακάλεσε το ZANTAC

Στην ανά­κλη­ση ενός ευρέ­ως χρη­σι­μο­ποιού­με­νου φαρ­μά­κου για το στο­μά­χι και ενός αντι­στοί­χου του προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων. Τα…