Περιήγηση: Zodiac Killer

Διεθνή
Μήνυμα του μυστηριώδους «Zodiac Killer» αποκρυπτογραφήθηκε 51 χρόνια αφού στάλθηκε

Μια ομά­δα ανθρώ­πων παθια­σμέ­νων με την κρυ­πτο­γρα­φία μπό­ρε­σε να απο­κρυ­πτο­γρα­φή­σει ένα από τα κωδι­κο­ποι­η­μέ­να μηνύ­μα­τα που είχε στεί­λει πριν από…