Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Teleperformance: Έβαλε κάμερες στα σπίτια των εργαζομένων στην Αλβανία για να παρακολουθεί αν δουλεύουν

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Η Teleperformance η μεγα­λύ­τε­ρη εται­ρεία παρο­χής υπη­ρε­σιών τηλε­φω­νι­κής υπο­στή­ρι­ξης άρχι­σε να τοπο­θε­τεί κάμε­ρες στα σπί­τια των 2500 εργα­ζο­μέ­νων της στην Αλβα­νία για να παρα­κο­λου­θεί την από­δο­σή τους. Το Σωμα­τείο κατήγ­γει­λε την εται­ρεία στην αρχή Πλη­ρο­φο­ριών και Προ­στα­σί­ας δεδο­μέ­νων της χώρας.

Η απά­ντη­ση της εται­ρεί­ας ήταν να απο­λύ­σει πριν μερι­κούς μήνες τον Πρό­ε­δρο του συν­δι­κά­του και δύο άλλα μέλη του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου όταν αντέ­δρα­σαν στην τοποθέτηση. 

Απο­λύ­θη­κε ακό­μη και η δικη­γό­ρος, μέλος του Σωμα­τεί­ου Barbara Mecaj, που εξέ­φρα­σε την αντί­θε­σή της στην κατα­σκό­πευ­ση της κάμε­ρας δηλώ­νο­ντας ότι «εάν η εται­ρεία έχει συγκε­κρι­μέ­νες απαι­τή­σεις και ανά­γκες, μπο­ρεί να τις εφαρ­μό­σει στoυς δικούς της χώρους δου­λειάς . Στα σπί­τια των εργα­ζο­μέ­νων, οι εργα­ζό­με­νοι πρέ­πει να έχουν λόγο”.

«Η Teleperformance δεν μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει κάμε­ρες για να κατα­σκο­πεύ­ει αλβα­νούς εργα­ζό­με­νους στα σπί­τια τους», ήταν η πρό­σφα­τη από­φα­ση του Αρχής Πλη­ρο­φο­ριών και Προ­στα­σί­ας Δεδο­μέ­νων της χώρας.

Την από­φα­ση χαι­ρε­τί­ζει και η Ομο­σπον­δία UNI Global Union.

Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Christy Hoffman δηλώνει:

«Αυτή είναι μια μεγά­λη νίκη όχι μόνο για τους εργα­ζό­με­νους της Teleperformance Albania, αλλά και για όλους όσους δου­λεύ­ουν από το σπί­τι. Η εργα­σία από το σπί­τι δεν σημαί­νει εργα­σία χωρίς δικαιώ­μα­τα. Οι κυβερ­νή­σεις πρέ­πει να πάρουν μέτρα ώστε να γίνο­νται συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την προ­στα­σία της ιδιω­τι­κής ζωής των εργαζομένων.

Δυστυ­χώς, η Teleperformance συνε­χί­ζει να ισο­πε­δώ­νει τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και αρνεί­ται να δια­πραγ­μα­τευ­τεί με τα συν­δι­κά­τα της».

Στην χώρα μας απα­σχο­λού­νται 8.500 εργα­ζό­με­νοι στην εν λόγω εται­ρεία. Είναι πρό­σφα­τες οι καταγ­γε­λί­ες των εδώ εργα­ζο­μέ­νων ότι η εται­ρεία δεν παίρ­νει μέτρα προ­στα­σί­ας για την αντι­με­τώ­πη­ση της παν­δη­μί­ας και στοι­βιά­ζει τους εργα­ζό­με­νους στα γρα­φεία της σε από­στα­ση μισού μέτρου από τον καθέ­να με προ­βλη­μα­τι­κό κλι­μα­τι­σμό και καθαριότητα.

Η εργο­δο­σία με πρό­σχη­μα την παν­δη­μία μετα­χει­ρί­ζε­ται όλα τα μέσα για να αυξή­σει την εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων και να εξα­σφα­λί­σει τα κέρ­δη της. 

Παρά­δειγ­μα το περι­λαί­μιο με ήχο των εργα­ζο­μέ­νων της Σου­η­δι­κής εται­ρεί­ας Vettel στην Γαλ­λία και πρό­σφα­το της Teleperformance στην Αλβα­νία.

Ο αγω­νι­στι­κός δρό­μος είναι ο μονα­δι­κός για να ματαιω­θούν τα σχέ­δια της καπι­τα­λι­στι­κής βαρβαρότητας.

Πηγή UNI Global Union

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο