Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θάνος Μικρούτσικος: «Το ΚΚΕ είναι το πιο ιστορικό κόμμα στην Ελλάδα και από τα ιστορικότερα του κόσμου»

Σε ένα ασφυ­κτι­κά γεμά­το «Παλαί Ντε Σπορ», χιλιά­δες κόσμου παρα­κο­λού­θη­σαν το από­γευ­μα της Κυρια­κής μια συγκλο­νι­στι­κή συναυ­λία, υπό τους ήχους της μου­σι­κής του Θάνου Μικρού­τσι­κου. Την εκδή­λω­ση, που ήταν αφιε­ρω­μέ­νη στα 100 χρό­νια του ΚΚΕ, άνοι­ξε με ομι­λία της η Θεα­νώ Καπέ­τη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. 

«Εδώ βρί­σκε­ται η δύνα­μη εκεί­νη και ο κόσμος εκεί­νος», σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων η Θ.Καπέτη, «που πιστεύ­ει ότι “το πιο εκπλη­κτι­κό, πιο επι­βλη­τι­κό, πιο μυστη­ρια­κό και πιο μεγά­λο” είναι ο άνθρω­πος “που τον μπο­δί­ζουν να βαδί­σει”, ο άνθρω­πος “που τον αλυ­σο­δέ­νου­νε”, γι’ αυτό και δου­λεύ­ει για την ενη­μέ­ρω­ση και την οργά­νω­ση του λαού μας, αξιο­ποιώ­ντας κάθε βήμα και κάθε μετε­ρί­ζι. Ο κόσμος που δεν κου­ρά­ζε­ται να μπαί­νει μπρο­στά για τη διεκ­δί­κη­ση των εργα­τι­κών δικαιω­μά­των μέσα στους τόπους δου­λειάς και παντού, όπου ζει και κινεί­ται ο λαός και η νεο­λαία, που  μοχθεί για να ανα­συ­ντα­χθεί το εργα­τι­κό κίνη­μα και ας είμα­στε στην επο­χή που “ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπι­ζε ξανα­το­νώ­θη­κε” και ας μας λένε ότι “οι εξε­γέρ­σεις μας είναι εν γένει εκτός του κλί­μα­τος”. Εδώ είναι όλοι όσοι  ορθώ­νουν τ’ ανά­στη­μα και απο­κα­λύ­πτουν καθη­με­ρι­νά ότι η περι­βό­η­τη ανά­πτυ­ξη που προ­πα­γαν­δί­ζει η κυβέρ­νη­ση και οι καπι­τα­λι­στές προ­ϋ­πο­θέ­τει την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης των εργαζομένων».

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την ομι­λία της, καλω­σό­ρι­σε τον Θάνο Μικρού­τσι­κο και του πρό­σφε­ρε δύο συμ­βο­λι­κά δώρα εκ μέρους των οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας. Το πρώ­το ήταν ένα έργο σε ξηρό παστέλ του ζωγρά­φου Τάκη Βαρε­λά, που όπως σημεί­ω­νε στην επι­στο­λή του προς την Κομ­μα­τι­κή μας Οργά­νω­ση, είναι εμπνευ­σμέ­νο από “τους ηρω­ι­κούς ταξι­κούς αγώ­νες των κομ­μου­νι­στών, τις διώ­ξεις, τις φυλα­κί­σεις, τις εξο­ρί­ες και τις εκτε­λέ­σεις, στην εργα­το­μά­να και προ­σφυ­γού­πο­λη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Το δεύ­τε­ρο, ήταν ένα γνή­σιο αντί­γρα­φο από το Αρχείο του ΚΚΕ του τελευ­ταί­ου γράμ­μα­τος που έστει­λε στους δικούς της, μέσα από το Γεντί Κου­λέ, η Κού­λα Ελευ­θε­ριά­δου, το στέ­λε­χος του Κόμ­μα­τος, Γραμ. της Αχτί­δας Καλα­μα­ριάς, που το 1947, στα 23 της, εκτε­λέ­στη­κε στον τόπο εκτε­λέ­σε­ων πίσω από το Επταπύργιο.

Εμφα­νώς συγκι­νη­μέ­νος, ο Θάνος Μικρού­τσι­κος παρέ­λα­βε τα συμ­βο­λι­κά δώρα σημειώ­νο­ντας ότι οι τρεις συναυ­λί­ες που διορ­γα­νώ­θη­καν πρό­σφα­τα, σε Αθή­να, Πάτρα και σήμε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, με αφορ­μή τα 100 χρό­νια του ΚΚΕ, απο­τε­λεί τη μέγι­στη τιμή που του έχει γίνει ποτέ. Πρό­σθε­σε πως το ΚΚΕ είναι το πιο ιστο­ρι­κό κόμ­μα στην Ελλά­δα και από τα ιστο­ρι­κό­τε­ρα του κόσμου. Αυτό που έχει σημα­σία, είπε ο μου­σι­κο­συν­θέ­της, είναι ότι παλεύ­ει για τα συμ­φέ­ρο­ντα των πολ­λών σε έναν ολο­έ­να και πιο βάρ­βα­ρο καπι­τα­λι­σμό. Και κατέ­λη­ξε, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι το ΚΚΕ έρχε­ται από πολύ μακριά και με τους νέους και κυρί­ως με τους νέους που δεν έχουν ακό­μη γεν­νη­θεί, θα πάει πολύ πιο μακριά. 

Φωτό: 902.gr

Το Α’ μέρος της συναυ­λί­ας περιε­λάμ­βα­νε τρα­γού­δια που περι­λαμ­βά­νο­νται στο έργο «Σπου­δή σε ποι­ή­μα­τα του Βλα­δί­μη­ρου Μαγια­κόβ­σκη» και τα οποία ερμή­νευ­σε ο Κώστας Θωμαϊ­δης, καθώς και συν­θέ­σεις του μου­σι­κο­συν­θέ­τη που περι­λαμ­βά­νο­νται στην «Καντά­τα για τη Μακρό­νη­σο», σε ποί­η­ση Γιάν­νη Ρίτσου. Ερμή­νευ­σαν οι Ρίτα Αντω­νο­πού­λου και Κώστας Θωμαϊδης. 

Το Β’ μέρος περι­λάμ­βα­νε μου­σι­κή δια­δρο­μή στα πολι­τι­κά τρα­γού­δια του συν­θέ­τη, σε ποί­η­ση Ναζίμ Χικ­μέτ, Μπέρ­τολτ Μπρεχτ, Αλκη Αλκαί­ου, Κώστα Τρι­πο­λί­τη, Βολφ Μπίρ­μαν, Οδυσ­σέα Ιωάν­νου, Κώστα Λάχα, Φώντα Λάδη και Δημή­τρη Ραβά­νη — Ρεντή. Επί­σης, ακού­στη­καν τα τρα­γού­δια που χάρα­ξε ανε­ξί­τη­λα με τη φωνή του ο αεί­μνη­στος Δημή­τρης Μητρο­πά­νος, όπως το «Πάντα γελα­στοί» και η «Ρόζα». Ερμή­νευ­σαν οι Μίλ­τος Πασχα­λί­δης και Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, με τον Θάνο Μικρού­τσι­κο στο πιάνο. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο