Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«The War on Cuba»: 4 ντοκιμαντέρ του Όλιβερ Στόουν για τις επιπτώσεις του εμπορικού αποκλεισμού της Κούβας

Μια σει­ρά τεσ­σά­ρων (προς το παρόν), μίνι-ντο­κι­μα­ντέρ που εξε­τά­ζουν τις επι­πτώ­σεις των κυρώ­σε­ων και του εμπάρ­γκο (οικο­νο­μι­κού-πολι­τι­κού εμπο­ρι­κού απο­κλει­σμού) των ΗΠΑ σε βάρος της Κού­βας, με τίτλο «The War on Cuba», έκα­νε νέα πρε­μιέ­ρα αρχές Οκτω­βρί­ου, σε παρα­γω­γή του σκη­νο­θέ­τη Όλι­βερ Στό­ουν και του ηθο­ποιού Danny Glover.

Η σει­ρά έχει ως αφη­γή­τρια την Κου­βα­νή δημο­σιο­γρά­φο Liz Oliva Fernández (Λιζ Ολί­βα Φερ­νά­ντεζ) και απο­τε­λεί δου­λειά του δημο­σιο­γρά­φου και ντο­κι­μα­ντε­ρί­στα Reed Lindsay (Ριντ Λίν­τσεϊ), για το “ανε­ξάρ­τη­το” κου­βα­νι­κό δια­δι­κτυα­κό μέσο Belly of the Beast.

Κατά τους συντε­λε­στές του «Το ντο­κι­μα­ντέρ εξε­τά­ζει τις επι­πτώ­σεις σχε­δόν έξι δεκα­ε­τιών κυρώ­σε­ων και εμπάρ­γκο στην Κού­βα και τους ανθρώ­πους της, με ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση στην ψυχρο­πο­λε­μι­κή έντα­ση με την οποία επα­νήλ­θαν επί Τραμπ, έπει­τα από ένα σύντο­μο κατευ­να­σμό τους επί προ­ε­δρί­ας Ομπά­μα» απο­δί­δο­ντας στην αμε­ρι­κα­νι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα οικο­νο­μι­κά, αλλά και πολι­τι­κά κίνη­τρα, καθώς με τη σκλη­ρή του στά­ση ένα­ντι της Κού­βας και στο ποντά­ρι­σμα του Τραμπ  σε εκλο­γι­κά κέρ­δη από την ψήφο των Κου­βα­νών της Φλό­ρι­ντα, σημα­ντι­κής πολι­τεί­ας για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές των ΗΠΑ.

“Το «The War on Cuba» προ­σφέ­ρει μία ματιά στην καθη­με­ρι­νή ζωή της Κού­βας, μέσα από την Κού­βα, θίγο­ντας ζητή­μα­τα και ανα­ζη­τώ­ντας αιτί­ες που σπα­νί­ως γίνο­νται θέμα στα δυτι­κά ΜΜΕ”.

Με την όποια επι­φύ­λα­ξη ‑ρηχή κατά τη γνώ­μη μας η προ­σέγ­γι­ση της πολι­τι­κής αφε­τη­ρί­ας, αλλά δεδο­μέ­νου συνή­θως ο Ολι­βερ Στό­ουν — είτε σαν σκη­νο­θέ­της, είτε σαν παρα­γω­γός κάτι έχει να πει δεί­τε τα μέχρι σήμε­ρα 4 επει­σό­δια της μίνι σει­ράς ‑ντο­κι­μα­ντέρ (με αγγλι­κούς υπότιτλους)

(copy-paste, παρου­σί­α­σης από τους συντελεστές)
“Η Κου­βα­νή δημο­σιο­γρά­φος Liz Oliva Fernández ερευ­νά τα μυστη­ριώ­δη περι­στα­τι­κά υγεί­ας που ανα­φέρ­θη­καν από το διπλω­μα­τι­κό προ­σω­πι­κό των ΗΠΑ στην Αβά­να το 2017.
Τα περι­στα­τι­κά — που χαρα­κτη­ρί­στη­καν ως «ηχη­τι­κές επι­θέ­σεις», «επι­θέ­σεις μικρο­κυ­μά­των» και το «σύν­δρο­μο της Αβά­νας» — οδή­γη­σαν στο κλεί­σι­μο της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ και άνοι­ξε τις πόρ­τες σε ένα μπα­ράζ κατα­στρο­φι­κών κυρώ­σε­ων που επέ­βα­λε ο Τραμπ και δια­τή­ρη­σε ο Μπάιντεν.
Η Λιζ παίρ­νει συνε­ντεύ­ξεις από επι­στή­μο­νες και από τις δύο χώρες που καταρ­ρί­πτουν τη θεω­ρία ότι το προ­σω­πι­κό των ΗΠΑ δέχτη­κε επί­θε­ση. Δεί­χνει πώς τα μεγά­λα μέσα ενη­μέ­ρω­σης άνα­ψαν τις φλό­γες της υστε­ρί­ας και μιλά με τις κου­βα­νι­κές οικο­γέ­νειες που χωρί­ζο­νται από το σχε­δόν ολο­κλη­ρω­τι­κό κλεί­σι­μο των προ­ξε­νι­κών υπη­ρε­σιών των ΗΠΑ”.

(copy-paste, παρου­σί­α­σης από τους συντελεστές)
Το Belly of The Beast είναι ένα μέσο ενη­μέ­ρω­σης ενά­ντια στη δημο­σιο­γρα­φία των “αλε­ξι­πτω­τι­στών” παρέ­χο­ντας ιστο­ρί­ες απευ­θεί­ας από το νησί.
Η σει­ρά ντο­κι­μα­ντέρ, The War on Cuba, δίνει μια εσω­τε­ρι­κή ματιά στις επι­πτώ­σεις των κυρώ­σε­ων των ΗΠΑ στον Κουβανό.
Το επει­σό­διο 3 εξε­ρευ­νά το πρό­γραμ­μα υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης και τις ιατρι­κές ταξιαρ­χί­ες της Κού­βας. Μιλά­με με για­τρούς που υπη­ρέ­τη­σαν στη Βρα­ζι­λία, τη Βολι­βία και την Ιτα­λία,  φυσι­κά και με αυτούς που το πάλε­ψαν στην Κού­βα κατά τη διάρ­κεια του COVID-19.

Το επει­σό­διο 2 διε­ρευ­νά τον αντί­κτυ­πο του «πετρε­λαϊ­κού απο­κλει­σμού» που επι­βλή­θη­κε από τις ΗΠΑ στην Κού­βα και τους τρό­πους με τους οποί­ους οι Κου­βα­νοί βρί­σκουν εναλ­λα­κτι­κές λύσεις για τις ελλεί­ψεις που προ­κα­λού­νται από τις αμε­ρι­κα­νι­κές κυρώσεις.
Διόρ­θω­ση: Ο Τζον Μπόλ­τον διο­ρί­στη­κε Σύμ­βου­λος Εθνι­κής Ασφά­λειας το 2018.

Δεί­τε και τη live μετά­δο­ση της προ­ε­δρί­ας (Presidencia Cuba) του νησιού της επα­νά­στα­σης στις
24-Δεκ-2020 με τίτλο «Πρε­μιέ­ρα της σει­ράς “The War on Cuba“από τον Reed Lindsay» (με ισπα­νι­κούς υπότιτλους)

📽️ La guerra contra Cuba 📼

Τσε Γκεβάρα πρεσβευτής της Επανάστασης» του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο