Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

To επίκαιρο θεατρικό έργο ”Παντρεύω …τον μπαμπά ” της Μαρίνας Σωτηροπούλου στο θέατρο Αλεξάνδρεια

Ξεκι­νά το επί­και­ρο έργο ”Παντρεύω …τον μπα­μπά ” της Μαρί­νας Σωτη­ρο­πού­λου. Η παρά­στα­ση του νέου θεα­τρι­κού έργου της θα κάνει πρε­μιέ­ρα στις 23-Σεπ 8.30 μμ στο θέα­τρο Αλε­ξάν­δρεια, Σπάρ­της 14 στην Πλα­τεία Αμε­ρι­κής . Το έργο ανε­βαί­νει σε σκη­νο­θε­σία του Γιάν­νη Ρωμανού.

Παί­ζουν: Ελέ­νη Μπέη, Λεό­ντιος Πετμε­ζάς, Στέ­φα­νος Βογια­τζής, Έφη Χαν­τζού­λη, Γιώρ­γος Δήμου, Ράνια Πρέ­βε­ζα , Ιωάν­να Προ­σμί­τη. Επι­μέ­λεια ήχου : Ράνια Πρέ­βε­ζα. Τεχνι­κός ήχου : Δημή­τρης Κοντοδημος.

Ελέ­νη Μπέη, Λεό­ντιος Πετμεζάς

Όπως επι­ση­μαί­νει η συγ­γρα­φέ­ας  «Το θεα­τρι­κό έργο “Παντρεύω τον μπα­μπά” είναι μια μαύ­ρη κωμω­δία που εμπνεύ­στη­κε μέσα στη περί­ο­δο της καρα­ντί­νας. Οι πρω­τα­γω­νι­στές, άνθρω­ποι καθη­με­ρι­νοί, ζουν την υπαρ­ξια­κοί ναυ­τία και αυτο­γνω­σία κάτω από το πέπλο μιας απροσ­δό­κη­τα και­νούρ­γιας ζωής όπου παρά τη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της κατά­στα­σης δια­δρα­μα­τί­ζο­νται κωμι­κές καταστάσεις.

Το τρα­γι­κό και κωμι­κό γίνο­νται αιτία μιας εσω­τε­ρι­κής σύγκρουσης».

Ράνια Πρε­βε­ζα, Εφη Χαν­τζού­λη, Γιώρ­γος Δήμου

Το έργο είναι καθα­ρά πολι­τι­κό. Εκθέ­τει απε­ρί­σπα­στα όσο και μελε­τη­μέ­να τις άρρη­κτες παρεκ­κλί­σεις και τις στα­χυο­λο­γη­μέ­νες απο­κλί­σεις της τέμνου­σας υπε­ρου­σιό­τη­τας που δημιουρ­γή­σαν λόγω της απρό­σμε­νης και απρό­ο­πτης παν­δη­μί­ας νέες νόρ­μες και και­νούρ­για δεδο­μέ­να στην κοι­νω­νι­κή και καθη­με­ρι­νή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του χθες και του σήμε­ρα .Η υπό­θε­ση εμπε­ριέ­χει εύλη­πτα την παγκό­σμια και παναν­θρώ­πι­νη προ­σμο­νή ‚την ευπρόσ­δε­κτη ελπί­δα για το δια­φο­ρε­τι­κό αύριο.

Οι κατα­στά­σεις που παρα­κο­λου­θού­με ακο­λου­θούν επί­μο­να ένα ανα­τρε­πτι­κό κρε­σέ­ντο στοι­χειώ­δους ανα­συ­γκρό­τη­σης με εμβλη­μα­τι­κές απει­κο­νί­σεις που απο­τυ­πώ­νο­νται στα πρό­σω­πα και στους χαρα­κτή­ρες των ηρώ­ων .Με στο­χα­στι­κή ακρί­βεια και διαρ­κή συνά­φεια απέ­να­ντι στην εμφα­νή επάρ­κεια των αντι­λή­ψε­ων η εμπνευ­σμέ­νη συγ­γρα­φέ­ας Μαρί­να Σωτη­ρο­πού­λου απο­κω­δι­κο­ποιεί τις συνή­θεις φόρ­μες της γνώ­ρι­μης ζωτι­κό­τη­τας και μας παρα­πέ­μπει ως θεα­τές σε ένα ταξί­δι έντο­νου προ­βλη­μα­τι­σμού, σε μια φωτα­γώ­γη­ση του εσω­τε­ρι­κού μας κόσμου και αναμ­φί­βο­λα σε μια ενδοσκόπηση.

Στέ­φα­νος Βογιατζής

Η διευ­θε­τη­μέ­νη και μεθο­δευ­μέ­νη περι­πλά­νη­ση των εφέ­σε­ων που επι­φυ­λάσ­σει για το κοι­νό το κεί­με­νο της ανα­φέ­ρε­ται ευρη­μα­τι­κά σε δικλεί­δες συμπε­ρι­φο­ράς και σε περι­η­γή­σεις εναλ­λα­γών που έχουν πρό­ση­μο την συναρ­μο­λό­γη­ση των ψυχι­κών χει­ρι­σμών και τους συνειρ­μούς της απο­φόρ­τι­σης .Μέσα από δια­κυ­μάν­σεις και ευρεί­ες σημάν­σεις αγγί­ζε­ται η ζωο­γό­να αισιό­δο­ξη και αισθα­ντι­κή υφή που απαι­τεί­ται να επι­κρα­τή­σει διά­χυ­τα προ­κει­μέ­νου να δοθεί κάποια επι­τέ­λους ευερ­γε­τι­κή λύση στην αλγει­νή δοκι­μα­σία των ημε­ρών αυτών .

Η φωτο­γρά­φη­ση της παρά­στα­σης έγι­νε από τον Μάνο Βλαστό.

Άλλες παρα­στά­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στις 25 και στις 30 Σεπτεμ­βρί­ου και ώρα 20.30

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο