Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

To ΜέΡΑ25 αποκαλύπτεται…

Αλιεύ­σα­με από τα social media ένα μικρό αλλά κατα­το­πι­στι­κό βίντεο με βασι­κές τοπο­θε­τή­σεις του κόμ­μα­τος του Γιά­νη Βαρου­φά­κη από το 2015 μέχρι σήμε­ρα, για θέμα­τα που αφο­ρούν τους φοι­τη­τές και όχι μόνο…

Για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΣΕ, το «καλό 70%» των πρώ­των δύο μνη­μο­νί­ων, την ανά­γκη ύπαρ­ξης μιας Πανε­πι­στη­μια­κής Αστυ­νο­μί­ας, την συμ­φω­νία του Γ. Βαρου­φά­κη με την από­σπα­ση της παι­δα­γω­γι­κής επάρ­κειας από τα πτυ­χία των απο­φοί­των καθη­γη­τι­κών σχο­λών αλλά και την δια­φω­νία του ΜέΡΑ25 με την κατο­χύ­ρω­ση των επαγ­γελ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των των αποφοίτων…

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο